top of page

Sharia in NL?

.  18-6-11:  Donner blijft bij omstreden uitspraak over sharia.

                  CDA-minister Donner van Integratie houdt zijn omstreden uitspraken uit 2006

                  over de mogelijkheid van invoering van islamitische rechtspraak in Nederland

                  overeind. Die zijn volgens hem niet strijdig met de deze week openbaar ge-

                  maakte nieuwe visie van het kabinet op de integratie.

 

                  Donner, destijds minister van Justitie, zei in 2006 in een interview met Vrij

                  Nederland: 'Als tweederde van alle Nederlanders morgen de sharia zou willen

                  invoeren, dan moet die mogelijkheid toch bestaan?' Hij noemde dat 'de essentie

                  van democratie'. Donner noemde verder de reactie van veel mensen op de

                  komst van de islam 'extreem' en zei een nieuwe, islamitische zuil met open a-

                  rmen te zullen ontvangen.

 

                  Die uitspraken werden opgevat als een steunbetuiging aan de multiculturele

                  samenleving en veroorzaakten commotie. Toenmalig zelfstandig Kamerlid Geert

                  Wilders vroeg zich in schriftelijke vragen af of Donner 'deze uitspraak bij vol-

                  ledig   bewustzijn heeft gedaan' en dreigde met een motie van wantrouwen.

 

                  Veel kritiek

                  Ook in zijn eigen CDA oogstte Donner veel kritiek. Toenmalig fractieleider

                  Maxime Verhagen had juist gezegd bang te zijn voor de invoering van de sharia.

                  Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA had al eerder afscheid genomen

                  van multiculturaliteit als ideaal en zich uitgesproken voor het model van één,

                  Nederlandse, Leitkultur.

 

                  In de huidige integratievisie van het kabinet spreekt nu ook Donner zich daar-

                  voor uit. Zo schrijft hij: 'De grondtonen die het maatschappelijk leven in Neder-

                  land bepalen, zijn historisch gevormd en vormen herkenningspunten die veel

                  Nederlanders delen en die niet opgegeven kunnen worden.' En: 'Bij alle maat-

                  schappelijke verandering en culturele ontwikkeling die er onmiskenbaar ook is,

                  berust de samenleving op een fundamentele continuïteit van waarden, opvat-

                  tingen, instituties en gewoonten die de leidende cultuur vormen.'

 

                  Andere discussie

                  Donner houdt vol dat deze visie en zijn uitspraken van destijds niet strijdig zijn.

                  'Dat was een heel andere discussie. Het ging er alleen om hoe de Grondwet

                  werkte. Als tweederde de sharia wil, dan kan dat. Lees de Grondwet er maar

                  op na. Deze nota gaat er juist over hoe we voorkomen dat die situatie ontstaat.'

 

                  De PVV toont zich tevreden. Vooral over de passage die een einde maakt aan

                  het 'relativisme dat besloten ligt in de multiculturele samenleving'. Het Kamerlid

                  Joram van Klaveren: 'Heel centraal staat de Nederlandse samenleving. Dat

                  soort geluiden heb ik eerder echt niet gehoord.'

                  Boerkaverbod

                  Hij ziet de PVV-agenda duidelijk terug in de integratienota van Donner. 'Zoals

                  het intrekken van de verblijfsvergunning als iemand niet slaagt voor het inbur-

                  gerings-examen en het zelf betalen van de cursus.' Hij is ervan overtuigd dat

                  het boerkaverbod nu wel wordt ingevoerd.

                  Een groot verschil: de PVV ziet de islam als ideologie, het kabinet als gods-

                  dienst. 'Dat is ook een belangrijke reden dat we gedogen en niet in het kabi-

                  net zitten', aldus de PVV'er.

                  www.volkskrant.nl/nieuws-/donner-blijft-bij-omstreden-uitspraak-over-sharia

                  www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/donner-handhaaft-uitspraken

                  https://www.geenstijl.nl/17333/woede_om_shariapleidooi_donner_1/

bottom of page